strzałka do góry
Polub nas na facebook'u. Zawsze aktualne promocje i oferty.
SKLEP INTERNETOWY
Ledbaner.pl
  SKLEP INTERNETOWY    
 
  Szukaj
 
  Kategorie
 
  Wyświetlacze graficzne kolorowe  
  Wyświetlacze graficzno-tekstowe  
  Wyświetlacze tekstowe - Mono  
  Wyświetlacze tekstowe - 15 color  
  Krzyże apteczne  
  Zegary, Termometry  
  Logistyka i Przemysł  
  Wyświetlacze cen  
  Tablice wyników  
  Bandy sportowe  
  Wyświetlacze do busów  
  Informacje
 
  Jak zamawiać  
  Regulamin  
  Leasing / Raty  
  Wysyłka  
  FAQ  
  Montaż  
  Nasi klienci  
  Video-zobacz  
  Informacje prawne  
  Kalkulator energii elektrycznej  
  Cenniki  
 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LEDBANER.PL OBOWIĄZUJĄCY OD 25.12.2014 roku

 1. O FIRMIE:

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym  www.ledbaner.pl  prowadzony jest przez osobę fizyczną zarejestrowaną w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą  LED BANER Piotr Majda  ulica Saperów 22b/7, 42-612 Tarnowskie Góry pod numerem rejestru: Nr 16275/2009, wydanym przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry,  NIP: 645-239-47-27  REGON: 241274570 ,  adres poczty elektronicznej: biuro@ledbaner.pll , numer telefonu kontaktowego :  504-98-98-89. 
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów  jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 8 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

 1. DEFINICJE:
  1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  2. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, (2) osoba prawna, albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym. 
  3. KONSUMENT- oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Osoba, która nabywa towary na własny użytek.
  4. KONTO KLIENTA – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę po dokonaniu zamówienia i zawarciu umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta.
  5. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  6. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawarta na odległość pomiędzy Klientem
   a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  7. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Kupującego  za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  8. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.       

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1. Regulaminu.
3.2 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.
O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3 Po złożeniu zamówienia  za pośrednictwem sklepu internetowego, klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem przez sklep zamówienia do realizacji, a jedynie informacją dla klienta, że treść zamówienia została poprawnie dostarczona do bazy danych sklepu.
Momentem zawarcia umowy kupna ? sprzedaży między sklepem a klientem jest moment, w którym przedstawiciel sklepu drogą telefoniczną lub e-mailem potwierdza, że zamówienie zostaje skierowane do realizacji (zostaje umówiona konkretna data wysyłki towaru lub data odbioru zamówienia z magazynu sklepu).
Klient ma prawo do dokonania zmian w treści zamówienia do momentu, w którym przesyłka nie opuści magazynu sklepu. Od momentu, w którym towar zostaje wysłany, nie mamy możliwości dokonania zmian w treści zamówienia.
Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mailem zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 1.  
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mailem. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego Sprzedawcy.

 

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  4. Rachunki  bankowe Sprzedawcy:
  5. mBANK: 98 1140 2004 0000 3402 6663 1130
  6. ING BANK ŚLĄSKI: 41 1050 1386 1000 0090 6917 7336
  7. Płatności elektroniczne.
  8. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  9. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

 1. WYSYŁKA I ODBIÓR OSOBISTY
  1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie kurierem lub usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  4. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
  5. Przesyłka kurierska GLS, za pośrednictwem firmy InPost, przesyłka kurierska pobraniowa.
  6. Odbiór osobisty dostępny pod adresem:  ul. Saperów 22B/7, 42-612 Tarnowskie Góry, po wcześniejszym uzgodnieniu.
  7. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
  8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne – termin liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  9. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  10. Sprzedawca zgodnie z wolą Klienta dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy  fakturę VAT obejmującą dostarczone towary i koszty związane z transportem. 
 1. REKLAMACJA PRODUKTU, RĘKOJMIA

6.1. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) to są one określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
6.2 Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.
6.3  Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
pisemnie na adres: ul. Saperów 22b/7, 42-612 Tarnowskie Góry lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ledbaner.pl
Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji o rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania naprawy,  (3) obniżenia ceny, (4) odstąpienia od Umowy Sprzedaży; oraz  danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


7.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,  z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7.2 niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
pisemnie na adres: ul. Saperów 22b/7, 42-612 Tarnowskie Góry,
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ledbaner.pl
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego . Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1.  
  1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczone osobno, partiami w częściach- od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy lub części,  polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony- od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,  dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1.  
  1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za nie zawartą.
  2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami i Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Saperów 22b/7, 42-612 Tarnowskie Góry.
  4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  5. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument.
  6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

   Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

 1.  
  1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  2. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo w części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi,  przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie
   w przewozie przesyłki.
  4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność  Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
  6. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
  7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną jest ograniczona, zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.
  8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  10. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  11. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  12. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania
    9.4 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  13. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są  przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707.
  14. OCHRONANA DANYCH OSOBOWYCH

10.1.Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Konsumentów i Klientów Sklepu Internetowego.
10.2Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest  LED BANER Piotr Majda, zarejestrowanym w rejestrze ewidencji gospodarczej  po numerem 16275/2009. „Administratorem” i będąca jednocześnie Sprzedawcą Sklepu Internetowego.
10.3 Dane osobowe Konsumenta i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 1.  
  1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 1.  
  1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
  2. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Konsumenta lub Klienta w Sklepie Internetowym.
  3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
  5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Konsumentów lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)  Klienta.
  6. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.
  7. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
 1.  
  1. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

10.13  Konsument lub Klient mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
10.14 W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora.

 1.  
  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);  dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa, jednak wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem www.LEDBANER.pl a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

Załącznik nr 1 - Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać  na adres sklepu internetowego )

Załącznik nr 2 - Informacja dla konsumenta dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość

INFORMACJA DLA KONSUMENTA
DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
opracowana na podstawie załącznika numer 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zmianami.)

 1. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji dotyczącej odstąpienia od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), podając nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu  i adres e-mail.
  3. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.ledbaner.pl . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1.  
  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
  3. Proszę odesłać produkt, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Produkt należy odesłać na adres:
  4. LED BANER Piotr Majda, ul. Saperów 22b/7, 42-612 Tarnowskie Góry.
    Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Pliki do pobrania:
1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Regulamin - OBOWIĄZUJĄCY DO 25.12.2014 roku.

§ 1 O firmie
1. Właścicielem sklepu LEDBANER jest: 
LED BANER Piotr Majda
ul. Saperów 22b/7
42-612 Tarnowskie Góry
NIP:645-239-47-27, REGON:
241274570
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej: Nr 16275/2009
§ 2 Realizacja zamówienia
W momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem przez sklep zamówienia do realizacji, a jedynie informacją dla klienta, że treść zamówienia została poprawnie dostarczona do bazy danych sklepu.
Momentem zawarcia umowy kupna ? sprzedaży między sklepem a klientem jest moment, w którym przedstawiciel sklepu drogą telefoniczną lub e-mailem potwierdza, że zamówienie zostaje skierowane do realizacji (zostaje umówiona konkretna data wysyłki towaru lub data odbioru zamówienia z magazynu sklepu).
Klient ma prawo do dokonania zmian w treści zamówienia do momentu, w którym przesyłka nie opuści magazynu sklepu. Od momentu, w którym towar zostaje wysłany, nie mamy możliwości dokonania zmian w treści zamówienia.
§ 3 Dowód zakupu, reklamacje, zwroty
Do każdego zakupu dołączamy  fakturę VAT 23%. Na podstawie dowodu zakupu można dokonać reklamacji lub zwrotu towaru. Ponadto do każdej wysyłki towaru kierowanej do Konsumenta załączany jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy/formularz reklamacyjny.
W przypadku chęci zwrotu zakupionego towaru każdy Konsument może, zgodnie z obowiązującym prawem, zrezygnować z zakupionego przedmiotu w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki.
W przypadku wady fabrycznej, wymieniamy produkt na inny , wolny od wad, lub zwracamy pieniądze za zamówienie. Zwracany towar należy wysłać na adres firmy zgodny z paragrafem 1 (§ 1). Do przesyłki ze zwracanym towarem Konsument może dołączyć pisemne oświadczenie
o odstąpieniu od umowy lub w przypadku reklamacji formularz reklamacyjny.
§ 4 Wysyłka i odbiór osobisty
Towar wysyłamy kurierem DPD. Koszty transportu obejmują także koszt opakowania oraz podatek VAT .
W dniu nadania przesyłki Kupujący otrzyma wiadomość z potwierdzeniem wysyłki zamówienia.
Jeśli Kupujący nie odbierze przesyłki kurierskiej i zostanie ona do nas odesłana, ponownie wysyłamy towar po opłaceniu przez Kupującego przelewem poniesionych przez nas dodatkowych kosztów w wysokości 25 zł, które obejmują koszt nadania nowej przesyłki oraz zapłaty za przyjęcie zwrotu przesyłki nieodebranej.
Przed odbiorem osobistym proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny, by potwierdzić dostępność wylicytowanej rzeczy w Tarnowskich Górach .
§ 5 Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o wysłanie maila na adres biuro@ledbaner.pl lub telefon: 504 98 98 89
§ 6 Ochrona danych osobowych 
Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Zakres zbieranych danych jest minimalny i dotyczy jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. 
Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu LEDBANER.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem danych udostępnianych jednorazowo i doraźnie przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionej przesyłki lub operatorom płatności (karta płatnicza) , w celu obsługi płatności dla konkretnego zamówienia. 
Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.
§ 7 Postanowienia końcowe 
Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi jak w §1 
Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep internetowy LEDBANER.pl oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem od momentu złożenia przez klienta zamówienia.
Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem LEDBANER.pl a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
USTAWA
z dnia 2 marca 2000 r.
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności 
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
(Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.)

Art. 10. 
1. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
2. W razie braku potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty.
3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu 
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
6) dostarczania prasy,
7) usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

Pliki do pobrania:
1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
2. Formularz reklamacyjny

LEDbaner na Facebooku         LEDbaner na Youtube   
Copyright © 2009-2017 LEDbaner. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Reklama diodowa - Telebimy - Tablice LED - Wyświetlacze tekstowe - Wyświetlacze graficzno-tekstowe - Zegary i termometry - Krzyże Apteczne - Wyświetlacze dla przemysłu - Pylony
Tablice wyników - Reklama świetlna - Wyświetlacz LED - LED baner - Producent - Reklama - Bilboard - Telebim - Wyświetlacz cenowy - Cyfry matrycowe - Krzyż - Neon
Polski producent - Eventy - Outdoor - Reklama zewnętrzna - Bandy sportowe - Wyświetlacze dla transportu
jq(function(){ jq('#multitab li').hover( function(){jq(this).stop().animate({"right": "302px"}, 1000); } , function(){ jq(this).stop().animate({"right": "0"}, 1000); } ); });